CONTACT

Contact us to make your reservation. We will get in touch with you as soon as possible.

TAXI RUNNER BCN complies strictly with the regulations in effect at all times on Protection of Personal Data and adopts the legally required measures for the protection of personal data of users, preserving their privacy and confidentiality.

Conditions specified in Article 5 of Law 15/1999 of December 13, the protection of personal data (Act) TAXI RUNNER BCN advises that personal data are provided by website and as the data that TAXI RUNNER BCN access as a result of browsing, query, or requests made by Web TAXI RUNNER BCN will be received in a file under responsibility of TAXI RUNNER BCN.

The Web user expressly consents and misleading and, therefore. Authorizes TAXI RUNNER BCN to incorporate the data provided by this means to their computer files and to process and use in order to manage the maintenance of the web, according to what is stated in Law 15/1999 of December 13, the protection of personal data (Act).

The web user to provide personal data TAXI RUNNER BCN is informed that before it may exercise rights of access, rectification, cancellation and opposition, in accordance with the provisions of the Data Protection Act by the appropriate application with photocopy of your ID card registration before TAXI RUNNER BCN.

Web developed by: Mats Fjellner

mats@matsfjellner.com

+34 609 392 389

TAXI RUNNER BCN dona estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i adopta les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l'usuari, preservant-ne la seva privacitat i confidencialitat.

Acomplint l’establert en l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), TAXI RUNNER BCN els informa que les dades de caràcter personal que ens proporcionin mitjançant la nostra pàgina web, així com les dades a les que TAXI RUNNER BCN accedeixi com a resultat de la seva navegació, consulta, o sol·licituds realitzades mitjançant la pagina web de TAXI RUNNER BCN seran recollides en un fitxer del qual és responsable TAXI RUNNER BCN.

L'usuari de la web dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza TAXI RUNNER BCN a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la finalitat de gestionar el manteniment del web, d'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

L'usuari de la web que facilita dades de caràcter personal a TAXI RUNNER BCN resta assabentat que podrà exercir davant la mateixa els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el que estableix la LOPD, mitjançant la corresponent sol·licitud, acompanyada de la fotocòpia del seu D.N.I., davant el Registre de TAXI RUNNER BCN.